Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakker Van de Ven B.V., Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakker Van de Ven B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakker Van de Ven B.V. zijn vrijblijvend. Bakker Van de Ven B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker Van de Ven B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bakker Van de Ven B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bakker Van de Ven B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakker Van de Ven B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakker Van de Ven B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakker Van de Ven B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst. Bakker van de Ven hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor facturen op rekening. De klant zal ervoor zorgen dat aan zijn betalingsverplichting wordt voldaan.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakker Van de Ven B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakker Van de Ven B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bakker Van de Ven B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakker Van de Ven B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakker Van de Ven B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.
Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakker Van de Ven B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakker Van de Ven B.V. opgave doet van een adres is Bakker Van de Ven B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bakker Van de Ven B.V.,
Sint Josephplein 5
5428 GL Venhorst

Aansprakelijkheid

Bakker Van de Ven B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakker Van de Ven B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakker Van de Ven B.V. komen. Bakker Van de Ven B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakker Van de Ven B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker Van de Ven B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakker Van de Ven B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakker Van de Ven B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakker Van de Ven B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakker Van de Ven B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakker Van de Ven B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakker Van de Ven B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakker Van de Ven B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakker Van de Ven B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakker Van de Ven B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakker Van de Ven B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakker Van de Ven B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakker Van de Ven B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Van de Ven B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakker Van de Ven B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bakker Van de Ven B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakker Van de Ven B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakker Van de Ven B.V.

Sint Josephplein 5
5428 GL Venhorst
[T] 0492 351 207
[F] 0492 352 081
[W] www.bakkervandeven.nl
[E] info@bakkervandeven.nl
[KvK] 16025025
[BTW nr.] NL808715021B01
[ABN AMRO] 52.32.34.430
[IBAN] NL56ABNA0523234430